Regulamin

Morsujesz i pływasz z nami w lodowatej wodzie? Koniecznie zapoznaj się z poniższym regulaminem.

Pamiętaj też, aby przed wejściem do wody podać ratownikowi numer legitymacji członkowskiej.

Regulamin Sekcji Morsowania i Lodowego Pływania TERMOKLINA przy Drużynie WOPR Świętochłowice z dnia 05.09.2020 r.

§1
Określenia i skróty

Przez określenia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

 1. SMILP Termoklina – Termoklina Sekcja Morsowania i Lodowego Pływania Świętochłowice.
 2. Oświadczenie kąpieli – potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz dobrowolną akceptację i stosowanie wszystkich jego zapisów – wzór 1.
 3. Deklaracja członka – druk zgłoszenia.
 4. Kąpiel – czynność, podczas której członkowie SMILP Termoklina pływają i/lub zanurzają się w wodzie.
 5. Osoby niepełnoletnie – osoby, których wiek określa się poniżej 18 roku życia.
 6. Sezon – czas określony kalendarzowo do korzystania z zimnych kąpieli.
 7. Gość – osoba nie będąca członkiem SMILP Termoklina, która może skorzystać z maksymalnie dwóch kąpieli.
 8. Regulamin – regulamin obowiązujący w SMILP Termoklina.

§2
Organizacja

 1. Kierownikiem SMILP Termoklina jest Grzegorz Truchan.
 2. Wszelkie decyzje są podejmowane przez Kierownika SMILP Termoklina po konsultacji z Zarządem.
 3. W skład Zarządu wchodzą ponadto: Janusz Machaczek, Bartosz Sztaba, Tomasz Polap, Katarzyna Halek, Justyna Paciej, Jarosław Paciej oraz Adrian Karcz.
 4. Funkcję Skarbnika pełni Adrian Karcz.
 5. Zmiany w Regulaminie wprowadza Zarząd, większością zwykłą.
 6. Skargi, wnioski, prośby, w tym dotyczące wyłączenia części regulaminu rozpatruje Zarząd.
 7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej SMILP Termoklina https://termoklina.wopr.edu.pl/ oraz profilu Facebook Sekcja Morsowania i Lodowego Pływania Termoklina – https://www.facebook.com/Termoklina.

§3
Członkostwo

 1. Członkiem SMILP Termoklina może zostać każda osoba pełnoletnia, która złoży podpisaną deklarację członkowską oraz oświadczenie kąpieli określone we wzorze nr 1.
 2. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem SMILP Termoklina po złożeniu deklaracji i oświadczenia kąpieli o których mowa w pkt 1 powyżej, podpisanej przez siebie i opiekuna prawnego. Jednocześnie opiekun prawny potwierdza, iż osoba małoletnia może korzystać z kąpieli bez jego opieki i nadzoru przy zachowaniu jego odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.

§4
Składki

 1. Zarząd ustalił, iż składka za sezon wynosi 50 PLN za osobę dorosłą oraz 20 zł za osobę niepełnoletnią.
 2. Składka płatna jest w sposób wskazany przez Skarbnika do końca października danego roku.
 3. W przypadku członka, który zapisze się po terminie wymienionym w pkt 2 powyżej wysokość składki jest określona w pkt 1 powyżej i uwzględnia opłatę członkowską. Opłata musi być wniesiona do końca miesiąca, w którym została złożona deklaracja członkowska.
 4. W przypadku nieuregulowania składki w terminie opisanym w pkt 2 i 3 powyżej, nastąpi wykreślenie członka z listy członków SMILP TERMOKLINA.
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 powyżej, były członek SMILP Termoklina po dokonaniu opłaty członkowskiej w wysokości, o której mowa w pkt 1 powyżej, ponownie zostaję członkiem SMILP Termoklina, zachowując stary nr legitymacji. Przed przystąpieniem do kąpieli osoba ta jest zobowiązana do ponownego złożenia akceptacji na załączniku nr 1.

§5
Zasady funkcjonowania SMILP TERMOKLINA

 1. Komunikacja odbywa się za pomocą profilu FACEBOOK: Sekcja Morsowania i Lodowego Pływania Termoklina – https://www.facebook.com/Termoklina oraz poprzez grupę w komunikatorze Messenger.
 2. Za administrację grup w komunikatorze odpowiedzialny jest Zarząd.
 3. Członkowie zobowiązani są do uzyskiwania informacji poprzez wskazane kanały komunikacyjne.
 4. Wszyscy członkowie zobowiązani są do zachowania zasad tzw. etykiety oraz tematyki grup. Niestosowanie się do tych zapisów może skutkować odebraniem członkostwa. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
 5. Wszystkie komunikaty, informacje itp. są przekazywane przez grupę w komunikatorze Messenger.
 6. Członkowie SMILP Termoklina są zobowiązani do wykonywania zadań w ramach działań prowadzonych przez SMILP Termoklina, w szczególności do organizacji zawodów zimowego pływania organizowanych przez SMILP Termoklina.
 7. Członkowie SMILP Termoklina oraz Goście nie będą występować z żadnymi roszczeniami prawnymi oraz finansowymi w stosunku do Zarządu, Zarządcy obiektu oraz jednostek asekurujących.

§6
Organizacja kąpieli

 1. Z kąpieli mogą korzystać członkowie i goście.
 2. Uczestnictwo w kąpielach odbywa się na wyłączną odpowiedzialność członka. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje niemożliwe do przewidzenia oraz negatywne skutki zdrowotne kąpiących się.
 3. Kąpiele odbywają się w określonych terminach.
 4. Każda kąpiel prowadzona jest przez OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ, która jest wyznaczana przez Zarząd.
 5. Uczestnicy kąpieli są zobowiązani do stosowania się do poleceń wydawanych przez osobę odpowiedzialną.
 6. Osoba odpowiedzialna może pobrać klucz do szatni od właściciela obiektu.
 7. Każdy członek po przyjściu potwierdza swą obecność u osoby odpowiedzialnej celem zaznaczenie obecności na liście obecności. Brak odnotowania jest jednoznaczny z zakazem wejścia do wody.
 8. Przed wejściem do wody mierzona i odnotowywana jest jej temperatura.
 9. Ustala się, iż w wodzie o temp ≤5°C można przebywać do 30 minut. Osoby niepełnoletnie nie mogą przebywać dłużej niż połowa tego czasu.
 10. Każdy uczestnik kąpieli musi zakończyć kąpiel tak, aby samodzielnie opuścić nieckę basenową.
 11. Gość, tj. osoba nie będąca członkiem SMILP Termoklina może skorzystać z kąpieli do dwóch razy w sezonie wypełniając oświadczenie wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Osoba ta jest zobowiązana do stosowania się do niniejszego Regulaminu. Po przekroczeniu tej ilości kąpieli, osoba nie będąca członkiem SMILP TERMOKLINA nie może korzystać z kąpieli.
 12. Za czystość szatni odpowiadają korzystający z szatni.
 13. Podczas kąpieli należy stosować zasady bezpieczeństwa, w tym osoby nie potrafiące pływać nie powinny oddalać się od brzegu, tak aby nie utracić bezpiecznego kontaktu z dnem.
 14. Zabrania się kąpieli: osobom, z przeciwwskazaniami lekarskimi, po spożyciu alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych.
 15. Zabrania się fałszywego alarmowania o niebezpieczeństwie, udawania (pozorowania) stanu zagrożenia i innych zachowań, które mogą wprowadzić w błąd pozostałych uczestników kąpieli.
 16. Po zakończeniu kąpieli członek może wpisać dystans jaki przepłynął.
 17. Po zakończeniu korzystania z szatni uczestnicy kąpieli są zobowiązani do przywrócenia jej stanu początkowego (posprzątać).
 18. Uczestnicy kąpieli są zobowiązani do stosowania przepisów dot. obostrzeń stanów epidemicznych, w szczególności sanitarnych.
 19. Każdy uczestnik kąpieli ponosi odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia.

§7
Ochrona danych osobowych

Dane osobowe – RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Członek SMILP TERMOKLINA i Gość wyraża zgodę na przetwarzanie własnych/podopiecznego danych osobowych (imię nazwisko, wizerunek) przez Śląskie WOPR, w tym Drużyna WOPR Świętochłowice, w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji działalności SMILP Termoklina.
 2. Klauzula informacyjna: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:
 3. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Cicha 10, NIP 634-17-91-767, REGON: 000824675.
 4. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@slaskiewopr.pl.
 5. Dane osobowe członków imię, nazwisko, wizerunek, przetwarzane będą w celu działań prowadzonych przez Drużynę WOPR Świętochłowice, w tym SMILP Termoklina – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Odbiorcami danych osobowych członków SMILP Termoklina będą wszystkie podmioty zaangażowane w realizację działań wspólnie z Drużyną WOPR Świętochłowice w tym SMILP Termoklina oraz upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe członków SMILP Termoklina przetwarzane będą przez cały okres Państwa członkostwa w SMILP Termoklina a po jego zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. Wizerunek wykorzystany w czasie członkowska nie będzie usunięty.
 8. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem i na potrzeby organizacji WOPR Świętochłowice w tym SMILP Termoklina.
 9. Pani/Pana dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i funkcjonowania SMILP Termoklina.
 10. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, wieku, narodowości, mogą zostać przekazane innym podmiotom, w tym;
  • odpowiednie związki sportowe,
  • międzynarodowe federacje sportowe,
  • media relacjonujące zawody sportowe lub inne wydarzenia;
  • strona internetowa WOPR Świętochłowice, SMILP Termoklina media społecznościowe;
  • podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania wydarzeń, zdarzeń etc.;
  • podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz WOPR Świętochłowice w tym SMILP Termoklina
 11. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: jest Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Cicha 1
 12. Okres przechowywania danych osobowych uczestników będzie ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów:
  • w razie prowadzenia klasyfikacji przez odpowiednie kluby i związki sportowe zarówno krajowe jak i zagraniczne bezterminowo,
  • w razie złożenia ewentualnych roszczeń możemy przechowywać dane osobowe uczestników do chwili przedawnienia roszczeń.
 13. Członkowie posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 14. Członkom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Członkowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa czy cofnięcie zgody podania i wykorzystania danych będzie skutkować wygaszeniem członkostwa SMILP Termoklina, bez zwrotu wpłaconej składki.

§8
Postawienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin swoim zakresem obejmuje osoby korzystające z kąpieli.
 2. Zmiany w treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Regulamin zatwierdza Zarząd SMILP Termoklina.
 4. Każda z osób zrzeszona w SMILP Termoklina ma prawo do wnoszenia uwag oraz wniosków związanych z regulaminem kąpieli.
 5. Uwagi oraz wnioski dotyczące Regulaminu należy zgłaszać do Zarządu SMILP Termoklina wyłącznie w formie pisemnej.
 6. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 7. Zarząd na wniosek członka może postanowić o odstąpieniu od stosowaniu części Regulaminu.
 8. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkować będzie utratą członkostwa w SMILP Termoklina wraz z utratą składki.
 9. Każdy z kąpiących zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do złożenia podpisanego oświadczenia, iż został poinformowany o postanowieniach Regulaminu.
Zadzwoń
Dojazd