VI Barbórkowo – Mikołajkowe Grand Prix Polski w Zimowym Pływaniu na basenie 50 m – REGULAMIN

I. Oragnizatorzy:

 1. Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Świętochłowice zwana dalej Organizatorem,
 2. Sekcja Morsowania i Lodowego Pływania TERMOKLINA w Świętochłowicach zwana dalej Organizatorem,
 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji SKAŁKA w Świętochłowicach,
 4. Urząd Miejski w Świętochłowicach.

II. Cel zawodów:

 • eliminacje do Mistrzostw Polski w Pływaniu Zimowym na otwartym akwenie w Katowicach,
 • zdobycie punktów w ramach ICE CUP Poland – puchar prowadzony na stronie icp.org.pl,
 • popularyzacja pływania zimowego,
 • masowe rozpowszechnienie nowej dyscypliny sportowej PŁYWANIE ZIMOWE,
 • popularyzacja zasad bezpieczeństwa nad wodą, w wodzie i na lodzie,
 • kształtowanie postaw – wolontariat.

III. Termin i miejsce zawodów:

 • 20.11.2021 r.
 • odkryta pływalnia SKAŁKA w Świętochłowicach przy al. Parkowej 15

(współrzędne GPS 50.298642; 18 924279;), link GOOGLE MAPS:  https://www.google.com/maps/place/K%C4%85pielisko+Ska%C5%82ka/@50.2986679,18.9207061,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4716d282570c4327:0xea1c74ed220de2ad!8m2!3d50.2983417!4d18.9242486

IV. Zasady uczestnictwa w zawodach:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest dokonanie zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej zgodnie z zasadami opisanymi w tym Regulaminie.
 2. Zawodnik w dniu zawodów (w biurze zawodów) zobowiązany jest do pisemnego wyrażenia zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym do pełnej akceptacji wszystkich jego regulacji oraz zobowiązania się do ich przestrzegania. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Zawodnik musi być w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Potwierdzeniem tego będzie złożenie podpisu zgody na formularzu przed startem w zawodach.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodpowiedni stan zdrowia uczestników i ewentualne konsekwencje spowodowane nieprawidłową oceną własnych możliwości i zdrowia uczestników i inne niemożliwe do przewidzenia zdarzenia.
 5. Start w zawodach odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność zawodników z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru lodowego pływania.
 6. Organizator nie przeprowadza weryfikacji stanu zdrowia zawodników.
 7. W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda na start rodzica/opiekuna prawnego, który musi podpisać zgodę na start. Juniorzy do lat 18 mogą startować na dystansie do 100 m włącznie. Wiek jest definiowany ukończeniem odpowiedniej liczby skończonych lat do dnia zawodów włącznie.
 8. Obowiązuje kategoryczny zakaz uczestnictwa w zawodach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających itp. W przypadku podejrzenia, iż dana osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ma ona obowiązek poddania się kontroli prowadzonej przez Policję lub Straż Miejską. Potwierdzenie spożycia alkoholu lub bycia pod wpływem środków odurzających powoduje automatycznie skreślenie z listy zawodników wraz z utratą uiszczonej opłaty startowej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli antydopingowej, zgodnie z przepisami WADA i Polskiej Agencji Antydopingowej.
 10. W przypadku wykrycia stosowania środków antydopingowych przez zawodnika zostanie on zdyskwalifikowany bez prawa zwrotu opłaty startowej.
 11. Maksymalny czas przebywania zawodnika w wodzie (liczony od momentu startu) nie może być dłuższy niż wskazany w załączniku 3 do niniejszego regulaminu. W wypadku przekroczenia limitu czasowego Organizator, ratownik lub inna osoba przez nich upoważniona może usunąć zawodnika z wyścigu. Przekroczenie limitu czasowego przebywania w wodzie (liczonego od momentu startu do ewentualnego ukończenia wyścigu lub usunięcia zawodnika z wody) powoduje natychmiastową dyskwalifikację zawodnika.
 12. W przypadku gdy Organizator, ratownik, sędzia lub inna osoba upoważniona stwierdzi, że Zawodnik nie jest w stanie ukończyć zawodów, ma on prawo do natychmiastowego usunięcia takiego Zawodnika z wyścigu w dowolnym jego momencie. Decyzja organizatora jest ostateczna.
 13. Jeśli w opinii Organizatora zmiany pogodowe lub inne czynniki zewnętrzne zagrażają bezpieczeństwu zawodników, ratowników lub innych osób Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, skrócenia dystansu pływackiego lub natychmiastowego przerwania zawodów. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 14. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek substancji stosowanych zewnętrznie lub wewnętrznie, które utrzymują lub zwiększają temperaturę ciała.
 15. Zawodnik staruje w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy czy uszczerbki na zdrowiu jakie może pociągać za sobą udział w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

V. Sprawy organizacyjne:

 1. Zawodnicy, rodzina (wstępni/zstępni) i goście nie będą występować z żadnymi roszczeniami prawnymi oraz finansowymi w stosunku do Organizatorów, Zarządcy obiektu oraz jednostek asekurujących.
 2. Organizator zastrzega limit zawodników do 120 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zawodników.
 4. Trasa zostanie zabezpieczona przez odpowiednie służby ratownicze.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji zawodnika bez podania przyczyny.
 6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 7. Rejestracja zawodnika oznacza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptację wszystkich jego zapisów.
 8. W przypadku braku zgłoszeń zawodników na dany dystans (wymagane minimum dwóch zawodników) Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji wyścigu na danym dystansie. W takim przypadku zawodnik i Organizator wspólnie ustalą ewentualny start na innym dystansie lub zwrot opłaty startowej.
 9. W przypadku braku zgłoszenia się zawodnika w dniu zawodów dystans/konkurencja nawet dla jednego zawodnika zostanie przeprowadzona.
 10. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże temperatura powietrza nie może być niższa niż -20°C.
 11. W przypadkach sytuacji niemożliwych do przewidzenia a momencie publikacji niniejszego Regulaminu, np. wystąpienia warunków atmosferycznych, lub przyczyn po stronie Organizatora które uniemożliwią przeprowadzenie zawodów, Organizator zwróci wyłącznie opłatę startową wyłącznie na pisemny wniosek zawodnika złożony w dniu zawodów, jeżeli odwołanie nastąpi w dniu zawodów. W innych przypadkach Organizator uzgodni zwrot opłaty startowej. Inne koszty poniesione przez zawodnika, np. koszt dojazdu na zawody nie podlegają żądaniu zwrotu od Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji klasyfikacji drużynowej zawodów obejmujących wszystkich zawodników.

VI. Dystanse:

 1. Zawodnik może startować w jednym wyścigu/ jeden dystans lub/i jedna sztafeta, z zastrzeżeniem dyscypliny COMBO oraz dystansu 50m stylem motylkowym, tj. możliwe jest łączenie wyłącznie jednego dystansu/ konkurencji COMBO ze sztafetą i/lub dystansem 50 stylem motylkowym. Zawodnik może maksymalnie wziąć udział w trzech konkurencjach i czterech wyścigach, tj. dwa wyścigi, które wchodzą w skład COMBO, 50m stylem motylkowym i w sztafecie.
 2. Jeden zawodnik może płynąć w jednej sztafecie.
 3. Organizator nie dopuszcza zmian zadeklarowanego w zgłoszeniu dystansu. Ostateczny termin zgłoszenia i deklaracji dystansu upływa 11.11.2021 r. o godzinie 20.00;
 4. Wyścigi zostaną rozegrane oddzielnie dla: mężczyzn, kobiet oraz juniorów:
 • COMBO 1000m (20x50m) styl klasyczny IISA oraz 1000m (20x50m) styl dowolny
 • 1000m (20x50m) styl dowolny
 • 750 m (15x50m) styl dowolny
 • 500m (10x50m) styl dowolny
 • 250m (5x50m) styl dowolny
 • 100m (2x50m) sprint styl dowolny
 • 100m (2x50m) junior styl dowolny
 • 50m (1x50m) styl motylkowy
 • 50 m (1x50m) styl dowolny (dzieci do lat 15 – data ukończenia 15 roku najpóźniej w dniu zawodów).
 • Sztafeta 4×50 (drużyny skład mieszany, płeć, kategoria junior/senior)
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenie kategorii w jednym biegu np. 1000 m dowolnym wraz z 1000 m dowolnym COMBO.

VII. Zgłoszenie i rejestracja:

 1. Regulamin, jego ewentualne aktualizacje są dostępne na stronie internetowej Organizatora https://termoklina.wopr.edu.pl oraz profilu na portalu społecznościowego Facebook https://www.facebook.com/Termoklina.
 2. Przed zgłoszeniem każdy potencjalny uczestnik jest zobowiązany do pełnego zapoznania się z Regulaminem.
 3. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu.
 4. Zgłoszenie następuje wyłącznie poprzez wzór formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz jako predefiniowany plik arkusza kalkulacyjnego – załącznik nr 4 dla zawodnika indywidualnego – załącznik nr 5 dla sztafet.
 5. Na oddzielnych formularzach należy zgłosić zawodnika indywidualnego oraz sztafetę. Skład sztafety należy zgłosić na jednym formularzu. Zawodnik, który startuje indywidualnie i w sztafecie w pierwszej kolejności jest zobowiązany dokonać zgłoszenia jako zawodnik indywidualny.
 6. Podczas rejestracji sztafety, zgłaszający wyznacza kierownika sztafety, tj. osoby kontaktowej, z którą Organizator będzie się kontaktował.
 7. Organizator potwierdzi za pomocą podanego adresu poczty elektronicznej fakt rejestracji.
 8. Rezygnacja jest możliwa wyłącznie poprzez zgłoszenie mailowe na adres zawody@termoklina.wopr.edu.pl podając nr konta bankowego do zwrotu opłaty startowej. Opłatę za przelew ponosi osoba rezygnująca i o tą wartość zostanie pomniejszony zwrot opłaty startowej Rezygnację można złożyć do dnia 11.11.2021 r. do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu opłaty startowej.
 9. Rejestracja zawodników indywidualnych oraz sztafet prowadzona jest wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: zawody@termoklina.wopr.edu.pl . Zgłoszenie należy przesłać do dnia 11.2021 r. do godz. 20.00 wg określonych wzorów. Organizator nie dopuszcza wprowadzenia zmian po tym terminie.
 10. Organizator wnosi o przekazywanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy wskazany w pkt. 9.
 11. Zawodnik startujący w zawodach indywidualnych i sztafecie otrzyma jeden pakiet startowy.
 12. Uczestnik może wziąć udział wyłącznie w wyścigu na jednym dystansie, w tym COMBO oraz 50 m stylem motylkowym oraz w jednej sztafecie. Opłata wnoszona jest od uczestnika, zatem jeżeli zawodnik startuje na dowolnym dystansie w tym COMBO oraz 50 m stylem motylkowym opłata wnoszona jest jeden raz. Opłata za sztafetę wnoszona jest niezależnie.
 13. Zawodnicy startujący w zawodach indywidualnych i sztafecie podają opcjonalnie ilość osób towarzyszących, np. opiekun zawodnika którym będzie przysługiwał posiłek regeneracyjny wyłącznie poprzez formularz rejestrowy. Podanie ilości osób w zgłoszeniu sztafet wymaga wniesienia dodatkowej opłaty.
 14. Zgłoszenie zawodnika oznacza przyjęcie do wiadomości i wyrażenie zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Organizatora
 15. Zgłoszenie zawodnika oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez Organizatora oraz partnerów zawodów.
 16. Zgłoszenie zawodnika oznacza wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych i zaliczenie wyników do klasyfikacji, Ice Cup Poland oraz ich do późniejszego przetwarzania i publikacji.
 17. Zawodnik w dniu zawodów jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak podpisania zgody powoduje skreślenie uczestnika z prawa do startu bez zwrotu opłaty startowej.
 18. Opłata startowa za zawodnika indywidualnego wynosi: 120 zł płatna do dnia 12.11.2021 r.
 19. Opłata startowa na całą sztafetę wynosi: 100 zł płatna do dnia 12.11.2021 r.
 20. Opłatę należy wnieść na konto Organizatora Drużyny WOPR Świętochłowice o numerze: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 57 1050 1373 1000 0097 4412 9074 z dopiskiem ZAWODY TERMOKLINA
 21. Koszty przelewu bankowego pokrywa wpłacający.
 22. Nie dopuszcza się innych form i terminów płatności. Wpłaty niespełniające ww. wymagań będą skutkowały brakiem dopuszczenia w zawodach.
 23. Opłaty wniesione błędnie nie będą zwracane
 24. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty startowej uznaje się datę wpływu środków na rachunek Organizatora.
 25. Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia m.in. ciepły posiłek. Wydawanie posiłku jest ewidencjonowane. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 10 zł posiłek ciepły zostanie wydany jednej osobie towarzyszącej. Zawodnik może zgłosić wiele osób towarzyszących upoważnionych do otrzymania posiłku oraz dokonać opłaty obliczając wg zasady: ilość osób x10 zł/. Zasady wnoszenia opłat zostały określone powyżej. Zawodnik jest zobowiązany poinformować najpóźniej do dnia 11.11.2021 r. do godz. 20.00 o ilości osób towarzyszących, zgodnie z zasadami podanymi wyżej.
 26. Raz wniesiona opłata startowa i za osoby towarzyszącą nie ulega zwrotowi. Opłata ta nie może być przeniesiona na innego zawodnika.
 27. Sztafety klasyfikowane są jako drużyna. Drużyna/dowolna organizacja może wyznaczyć wiele zespołów. Jeden zawodnik może płynąc tylko jedną długość w jednej sztafecie. Ilość członków sztafety musi liczyć 4 osoby. Organizator nie dopuszcza innej ilości osób.

VIII. Harmonogram zawodów:

 1. Start i meta odbędą się w wodzie.
 2. Rejestracja zawodników i nadawanie numerów startowych: 20.11.2021 r. w godzinach 7.00-7.30 – wyłącznie dla zawodników startujących w zawodach COMBO.
 3. Odprawa przed startem wyłącznie dla zawodników COMBO w godzinach 7.00-7.40.
 4. Start: COMBO: 7.50.
 5. Po rozpoczęciu pierwszej serii COMBO rozpocznie się rejestracja zawodników na pozostałych dystansach. Poniższe godziny są orientacyjne i zostaną sprecyzowane po zakończeniu rejestracji.
 6. Szacunkowe godziny: 9.45 zakończenie rejestracji dla pozostałych zawodników.
 7. Oprawa przed startem dla pozostałych zawodników COMBO 9.45-10.00
 8. Start zawodów 10.15
 9. Kolejność biegów
  • 1000m styl klasyczny – wyłącznie COMBO
  • 50 m styl dowolny – dzieci
  • 100 junior styl dowolny
  • 50 m styl motylkowy
  • 100 m sprint styl dowolny
  • 750 m styl dowolny
  • 500 m styl dowolny
  • 250 m styl dowolny
  • 1000 m styl dowolny – COMBO i pozostali zawodnicy.
 10. Organizator przedstawi w terminie późniejszym planowaną kolejność startów. Organizator zastrzega możliwość zmiany kolejności startów. Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksem do regulaminu, który nie wymaga od zawodników dodatkowej akceptacji.
 11. Organizator dołoży wszelkich starań oby dotrzymać opisanego wyżej harmonogramu, jednak jego zmiany lub inne zdarzenia, które były niemożliwe do opisania w niniejszym regulaminie nie mogą skutkować występowaniem zawodników z jakimikolwiek żądaniami, w tym finansowymi do Organizatora

IX. Reguły zawodów i weryfikacja zawodników

 1. Wszystkie wyścigi VI Grand Prix Polski odbędą się zgodnie z regułami IISA http://www.internationaliceswimming.com/rules/constitution/ wg wyciągu załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów jest wiadomość e-mail przesłana przez organizatora potwierdzająca wpisanie na listę zawodników.

X. Punktacja ICP

 1. Organizator prowadzi punktację ICP dla organizowanych przez siebie zawodów.
 2. Punktacja ICP dla prowadzona jest wg algorytmu:
  1. dystans 200-1000m: dystans w metrach – miejsce (-5 pkt za każde kolejne niższe miejsce) + bonus za temperaturę wody,
  2. dystans 100m: dystans w metrach – miejsce (-1 pkt za każde kolejne niższe miejsce) + bonus za temperaturę wody
  3. miejsca poza skalą 1 pkt,
  4. klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz juniorów i seniorów,
  5. wartości bonusu punktów zależnych od temperatury wody, którą określa Organizator zawodów:
   • < 0,90C –  100pkt
   • 1 – 1,90C –  80pkt
   • 2 – 2,90C –  60pkt
   • 3 – 3,90C –  40pkt
   • 4 – 4,90C –  20pkt
   • 5 – 5,90C –  10pkt
   • > 60C –  0pkt
  6. Punktacja jest przyznawana tylko za jeden wyścig na dłuższym dystansie.
  7. Punktacja w kombinacji COMBO jest przyznawana tylko na dystansie 1000 m stylem klasycznym.
  8. Zawodnik, może złożyć wniosek za pomocą poczty elektronicznej do dnia 11.11.2021 r. na adres zawody@swietochlowice.wopr.edu.pl w którym skieruje żądanie nie stosowania do niego przepisów regulaminu dot. ICP, w tym przekazania danych do organizatora ICP.

XI. Pozostałe uwagi

 1. Organizator nie zapewnia noclegów dla Zawodników. W przypadku pytań Organizator deklaruje pomoc przy organizacji noclegów, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.
 2. Zawody odbywają się bez udziału kibiców, z zastrzeżeń, iż w przypadku zmian legislacyjnych wprowadzanych z powodu pandemii COVID19 zostaną dopuszczenie kibice. W takim przypadku dla kibiców wstęp na teren zawodów jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie jednak wydzielenie strefy tylko dla zawodników. Wstęp dla widzów oraz osób nieupoważnionych do tejże strefy jest zabroniony.
 3. Organizator wyraża zgodę na rejestrację zawodów w formie fotograficznej oraz materiałów audio-video i ich późniejszą publikację.
 4. Zabrania się wchodzenia na lód przez widzów i zawodników. Niezastosowanie się do zakazu może stanowić podstawę do dyskwalifikacji zawodnika. Organizator w drodze wyjątku może wyrazić zgodę na pobyt wybranych osób na tafli lodowej.
 5. Organizator prowadzi ewidencję wyników startów, które będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i profilu Facebook.
 6. Organizator przekaże ewidencję zawodników – imię, nazwisko, kategorię wiekową, ewentualnie nazwę klubu oraz ilość punktów w ICP organizatorowi ICP.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania własnej kategorii wiekowej seniorów.
 8. Zawodnicy, kibice, przedstawiciele Organizatora są zobligowania do stosowania się do aktualnych przepisów dot. zapobiegania pandemii.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
 10. Organizator informuje, iż przy wejściu na zawody będzie mierzona temperatura. Osoby z podwyższoną temperatura nie zostaną dopuszczone do zawodów bez prawa do zwrotu opłaty startowej.

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Sytuacje sporne rozstrzyga sędzia zawodów wraz z Organizatorem.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące zawodów oraz ich organizacji można uzyskać pod adresem https://termoklina.wopr.edu.pl oraz poprzez profil na Facebooku: Sekcja Morsowania i Lodowego Pływania Termoklina.
 3. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest: Grzegorz Truchan email: truchan@swietochlowice.wopr.edu.pl; zawody@termoklina.wopr.edu.pl  / tel. 600 114 384 (preferowany kontakt – email).

XIII. Protesty

 1. Zawodnik może złożyć protest w ciągu 30 minut od zakończenia konkurencji.
 2. Wszystkie protesty muszą być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim oraz muszą być dostarczone Organizatorowi zawodów lub innej osobie przez niego upoważnionej (biuro zawodów).