V Barbórkowo – Mikołajkowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Zimowym Pływaniu na basenie 50 m

REGULAMIN

I. Organizator:

1. Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Świętochłowice
2. Sekcja Morsowania i Lodowego Pływania TERMOKLINA w Świętochłowicach

3. Klub Sportowy Silesia Winter Swimming
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji SKAŁKA w Świętochłowicach

5. Urząd Miasta Świętochłowice


II. Cel zawodów:

 • wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Polski (kategoria senior oraz junior) w zimowym pływaniu,
 • eliminacje do Mistrzostw Polski w Pływaniu Zimowym na otwartym akwenie w Katowicach – zdobycie punktów w ramach ICE CUP Poland
 • popularyzacja pływania zimowego,
 • popularyzacja zdrowia poprzez “morsowanie “,
 • masowe rozpowszechnienie nowej dyscypliny sportowej PŁYWANIE ZIMOWE,
 • popularyzacja bezpieczeństwa nad wodą, w wodzie i na lodzie,
 • kształtowanie postaw – wolontariat.

III. Termin i miejsce zawodów:

 • 07.12.2019 r.
 • Odkryta pływalnia SKAŁKA w Świętochłowicach przy al. Parkowej 15 (współrzędne GPS 50.298642; 18 924279; )

VI. Warunki uczestnictwa w zawodach:

 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodpowiedni stan zdrowia uczestników i ewentualne konsekwencje spowodowane nieprawidłową oceną własnych możliwości i zdrowia uczestników;
 • Pisemne wyrażenie zgody w dniu zawodów (biuro zawodów) na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełna akceptacja wszystkich regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania (załącznik nr 1);
 • Start w zawodach odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność zawodników z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru lodowego pływania;
 • W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda na start rodzica/opiekuna prawnego, który musi podpisać zgodę na start. Juniorzy do lat 16 mogą startować na dystansie do 100 m włącznie. Juniorzy od 16 do 18 lat mogą startować na dystansie do 250 m włącznie. Wiek jest definiowany ukończeniem odpowiedniej liczby skończonych lat do dnia zawodów włącznie;
 • Posiadanie przez zawodników dobrego stanu zdrowia bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Potwierdzeniem tego będzie złożenie podpisu zgody na formularzu przed startem w zawodach;
 • Kategoryczny zakaz uczestnictwa w zawodach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających itp. W przypadku podejrzenia, iż dana osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ma ona obowiązek poddanie się kontroli prowadzonej przez Policję, odpowiednie służby, osobę wskazaną przez organizatora. Potwierdzenie spożycia alkoholu lub bycia pod wpływem środków odurzających powoduje automatycznie skreślenie z listy zawodników wraz z utratę uiszczonej opłaty startowej;
 • Dokonanie zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej zgodnie z zasadami opisanymi w tym Regulaminie
 • Zawodnik może startować w jednym wyścigu/ jeden dystans lub/i jedna sztafeta.
 • Organizator nie dopuszcza zmian zadeklarowanego w zgłoszeniu dystansu. Ostateczny termin deklarowania dystansu upływa 29.11.2019 r.


V. Dystanse:

  Wyścigi zostaną rozegrane oddzielnie dla: mężczyzn, kobiet oraz juniorów.

 1. 1000m (20x50m) styl klasyczny ISA
 2. 1000m (20x50m) styl dowolny
 3. 500 (10x50m)
 4. 250 (5x50m)
 5. 100 (2x50m)
 6. 50 (1x50m) – tylko w kategorii junior
 7. Sztafeta 4×50 (drużyny skład mieszany, płeć, kategoria junior/senior)

VI. Zgłoszenie i rejestracja:

 1. Zgłoszenie udziału jest równoznacznie z pełną akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu.
 2. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: zawody@swietochlowice.wopr.edu.pl  imię, nazwisko, datę urodzenia, kraj, dystans, oraz opcjonalnie ilość osób towarzyszących. Jeden zawodnik może zgłosić jedną sztafetę podając nazwę drużyny oraz skład osobowy (imię, nazwisko, datę urodzenia, miasto, kraj) (oraz rozmiar koszulki). Zgłoszenie należy przesłać do dnia 29.11.2019 r. Organizator nie dopuszcza wprowadzenia zmian po 29.11.2019 r. Organizator wnosi o przekazywanie potwierdzenia wpłaty na ww. adres mailowy.
 3. Zgłoszenie zawodnika oznacza przyjęcie do wiadomości i wyrażenie zgody na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych przez jednego z Organizatorów tj. WOPR.
 4. Zgłoszenie zawodnika oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów zawodów
 5. Zgłoszenie zawodnika oznacza wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych i zaliczenie wyników do klasyfikacji, Ice Cup Poland oraz ich do późniejszego przetwarzania i publikacji
 6. Zawodnik w dniu zawodów jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak podpisania zgody powoduje skreślenie uczestnika z prawa do startu bez zwrotu opłaty startowej.
 7. Opłata startowa wynosi:
 8. 60 zł lub 15 EURO wniesione do dnia 29.11.2019 r. na konto Organizatora Drużyny WOPR ŚWIĘTOCHŁOWICE

Bank Millenium 78 1160 2202 0000 0000 4394 3019

(koszty przelewu bankowego pokrywa wpłacający).

 • 100 zł lub 25 EURO wnoszone w gotówce w dniu zawodów w biurze zawodów. Należy dostarczyć kwotę zgodną. Organizator zawodów nie zapewnia wydania reszty).
 • Nie dopuszcza się innych form i terminów płatności. Wpłaty niespełniające ww. wymagań będą skutkowały brakiem dopuszczenia w zawodach. Decyzja Organizatora – Drużyna WOPR ŚWIĘTOCHŁOWICE jest OSTATECZNA.
 • Opłaty wniesione błędnie nie będą zwracane.
 • Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia m.in. ciepły posiłek. Wydawania posiłku jest ewidencjonowane. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 10 zł lub 2,5  Euro posiłek ciepły zostanie wydany jednej osobie towarzyszącej. Zawodnik może zgłosić wiele osób towarzyszących upoważnionych do otrzymania posiłku oraz dokonać opłaty obliczając wg zasady: ilość osóbx10 zł/2,5 EURO. Zasady wnoszenia opłat zostały określone w pkt 7 powyżej. Zawodnik jest zobowiązany poinformować najpóźniej do dnia 29.11.2019 r. o ilości  osób towarzyszących, na podany adres poczty elektronicznej podczas rejestracji.
 • Raz wniesiona opłata startowa oraz opłata za osoby towarzyszącą nie ulega zwrotowi. Opłata ta nie może być przeniesiona na innego zawodnika.
 • Uczestnik może wziąć udział wyłącznie w wyścigu na jednym dystansie oraz w jednej sztafecie. Opłata wnoszona jest od uczestnika, zatem jeżeli zawodnik startuje na dowolnym dystansie oraz w sztafecie opłata wnoszona jest jeden raz.
 • Sztafety klasyfikowane są jako drużyna. Drużyna/dowolna organizacja może wyznaczyć wiele zespołów. Jeden zawodnik może płynąc tylko jedną długość w jednej sztafecie. Ilość członków sztafety musi liczyć 4 osoby. Organizator nie dopuszcza innej ilości osób.

VII. Organizacja zawodów:

 1. Start i meta odbędą się w wodzie.
 2. Rejestracja zawodników i nadawanie numerów startowych: 07.12.2019 r. w godzinach 07.45-09.15.
 3. Odprawa przed startem: 09.30-09.45.
 4. Rozpoczęcie zawodów 10:00.
 5. Organizator przedstawi w terminie późniejszym planowaną kolejność startów. Organizator zastrzega możliwość zmiany kolejności startów.
 6. Wyścig na dystansie 1000m – V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski odbędzie się zgodnie z regułami IISA http://www.internationaliceswimming.com/rules/constitution/ wg wyciągu załącznik nr 3 do Regulaminu.
 7. Wyścigi na dystansie 50, 100m, 250m, 500m, 1000m oraz sztafeta 4x50m – nieklasyfikowane w V Międzynarodowych Mistrzostwach Polski odbędą się zgodnie z regułami Pucharu Czech w Zimowym Pływaniu http://www.zimni-plavani.info/Dokumenty/PravidlasouteźmradaSTD.aspx wyciąg w języku polskim stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 8. Weryfikacja zawodników i zawodniczek:

Udział w zawodach na dystansie 1000m – dodatkowa weryfikacja po indywidualnym zgłoszeniu zawierającym udokumentowane przepłynięcie minimum 750m w wodzie stojącej o temperaturze 4°C lub niższej ewentualnie przepłynięcie minimum 750m w wodzie płynącej z prędkością poniżej 9 m/min (z prądem) o temperaturze 4°C lub niższej, w terminie 1 roku poprzedzającego datę zgłoszenia do zawodów. Dokumenty należy przekazać na zawody@swietochlowice.wopr.edu.pl poczty elektronicznej Organizatora, najpóźniej do dnia 29.11.2019 r.tj.:  lub w dniu zawodów.

 • Weryfikację zawodników dokonuje Organizator i jego decyzja jest ostateczna.
 • Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów jest wiadomość e-mail przesłana przez organizatora potwierdzająca wpisanie na listę zawodników lub potwierdzenie w dniu zawodów.
 • Organizator nie zapewnia noclegów dla Zawodników. Istnieje możliwość rezerwacji hotelowej w Chorzowie lub w Świętochłowicach (z hotelu w Chorzowie bezpośredni dojazd do SKAŁKI). W przypadku pytań Organizator deklaruje pomoc przy organizacji noclegów, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.
 • Dla   kibiców wstęp na teren zawodów jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie jednak wydzielenie strefy tylko dla zawodników. Wstęp dla widzów oraz osób nieupoważnionych do tejże strefy jest zabroniony.
 • Organizator wyraża zgodę na rejestrację zawodów w formie fotograficznej oraz materiałów audio-video i ich późniejszą publikację.
 • Zabrania się wchodzenia na lód przez widzów i zawodników. Niezastosowanie się do zakazu może stanowić podstawę do dyskwalifikacji zawodnika. Organizator w drodze wyjątku może wyrazić zgodę na pobyt wybranych osób na tafli lodowej

VIII. Uwagi:

 1. Sytuacje sporne rozstrzyga sędzia zawodów wraz z Organizatorem -WOPR Świętochłowice.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże temperatura powietrza nie może być niższa niż -20°C.
 3. Maksymalny czas przebywania zawodnika w wodzie (liczony od momentu startu) nie może być dłuższy niż wskazany w załączniku 4 niniejszego regulaminu. W wypadku przekroczenia limitu czasowego Organizator, ratownik lub inna osoba przez nich upoważniona może usunąć zawodnika z wyścigu. Przekroczenie limitu czasowego przebywania w wodzie (liczonego od momentu startu do ewentualnego ukończenia wyścigu lub usunięcia zawodnika z wody) powoduje natychmiastową dyskwalifikację zawodnika.
 4. Jeśli w opinii Organizatora zmiany pogodowe lub inne czynniki zewnętrzne zagrażają bezpieczeństwu zawodników, ratowników lub innych osób Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, skrócenia dystansu pływackiego lub natychmiastowego przerwania zawodów. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 5. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek substancji stosowanych zewnętrznie lub wewnętrznie, które utrzymują lub zwiększają temperaturę ciała.
 6. Zabrania się startu w zawodach pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Organizator, ratownik, sędzia lub inna osoba przez nich upoważniona może nie dopuścić do startu Zawodnika lub usunąć Zawodnika z wyścigu, jeżeli podejrzewa, że jest on pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych lub stanowi zagrożenie dla siebie, innych Zawodników, Organizatora czy widzów.
 7. W przypadku, gdy Organizator, ratownik, sędzia lub inna osoba upoważniona stwierdzi, że Zawodnik nie jest w stanie ukończyć zawodów, ma on prawo do natychmiastowego usunięcia takiego Zawodnika z wyścigu w dowolnym jego momencie. Decyzja organizatora jest ostateczna.
 8. Trasa zostanie zabezpieczona przez odpowiednie służby ratownicze.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
 10. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 11. Zawodnik staruje w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy czy uszczerbki na zdrowiu jakie może pociągać za sobą udział w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 13. Dodatkowe informacje dotyczące zawodów oraz ich organizacji można uzyskać pod adresem www.termoklina.org oraz poprzez profil na Facebooku: Sekcja Morsowania i Lodowego Pływania Termoklina.
 14. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest: Grzegorz Truchan email: Grzegorz.Truchan@swietochlowice.wopr.edu.pl; lub zawody@swietochlowice.wopr.edu.pl, tel. 600 114 384 (preferowany kontakt – email).

IX. Protesty

 1. Zawodnik może złożyć protest w ciągu 30 minut od zakończenia konkurencji.
 2. Wszystkie protesty muszą być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim oraz muszą być dostarczone Organizatorowi zawodów lub innej osobie przez niego upoważnionej (biuro zawodów).
 3. Warunkiem wniesienia protestu jest wpłata wadium w wysokości 200,00 PLN. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu wadium jest zwracane.
 4. Protest musi zawierać dane osobowe zawodnika zgłaszającego, jego własnoręczny podpis oraz krótki opis zdarzenia.
 5. W kwestii rozpatrywania ewentualnych protestów decyzja Organizatora jest ostateczna.
 6. Organizator zapewnia sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.
 7. W wypadku dokonania jakichkolwiek zmian regulaminu informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.termoklina.org oraz poprzez profil na Facebooku: Sekcja Morsowania i Lodowego Pływania Termoklina.
 8. W wypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących niniejszego regulaminu wiążąca jest jego polska wersja językowa.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora


X. Nagrody Dla uczestników przewidziane są upominki niespodzianki oraz medale i puchary.